Waarom nog een lokaal mobiliteitsplan maken?

Met het nieuwe mobiliteitsdecreet, lijkt het alsof lokale mobiliteitsplannen minder belangrijk zijn geworden. De nieuwe vervoerregio’s werken volop aan een eigen regionaal mobiliteitsplan die de intergemeentelijke mobiliteit in kaart brengen. Er komt een nieuwe wegencategorisering en het openbaar vervoer wordt herschikt, helaas met een gesloten portefeuille. De vervoerregio wil multimodaal te werk gaan en dus zal ook het bovenlokaal fietsroutenetwerk, voorheen een bevoegdheid van de provincies, door de vervoerregio’s behandeld worden.

Afschaffen dan maar, het lokaal mobiliteitsbeleid? Natuurlijk niet.

Steden en gemeenten beheren niet alleen alle lokale wegen, maar ook de meeste dorpskernen, ruimtelijke ordening en het parkeerbeleid. Veel fietsverkeer is lokaal en voor functioneel fietsgebruik is er nog veel werk.Het lokaal mobiliteitsplan is de connectie tussen al deze bevoegdheden en legt eveneens de link tussen alle ruimtelijke plannen, het lokaal fiets- en stappersbeleid, het parkeerbeleid, het lokaal autonetwerk met de aanpak tegen sluipverkeer, het handhavingsbeleid, het klimaatbeleid en de "modal shift" op lokaal niveau.

De meeste gemeenten hebben vroeger een mobiliteitsplan gemaakt. Soms is dit een aantal jaren oud en door de feiten achterhaald. Zo werkt A2Bmobility momenteel aan een actualisatie van het mobiliteitsplan voor de gemeente Bierbeek. Niet alleen de context en de mobiliteitssituatie worden geactualiseerd, maar vooral ook het actieplan. Daarin wordt opnieuw bepaald wat de acties zullen zijn voor de komende 10 jaar en worden de nodige projecten op de rails gezet of voorbereid. Daarbij worden ook de inzichten en ideeën geactualiseerd.

Soms is er ook nood aan een meer diepgaande herziening. Men komt bvb. tot de vaststelling dat er in het verleden weinig aandacht was voor het lokaal fietsnetwerk. Of dat problemen met sluipverkeer dermate zijn toegenomen dat er meer onderzoek nodig is om te zoeken naar oplossingen om de leefbaarheid in wijken en straten te verbeteren, bijvoorbeeld door een nieuw circulatieplan of snelheidsremmende maatregelen. Ook in dat geval is een actiegericht lokaal mobiliteitsplan een uitstekende driver om projecten op te starten, acties effectief uit te voeren en dat alles op een geïntegreerde manier. De gemeente Beersel is een goed voorbeeld en heeft daarom in 2020 werk gemaakt van de verdieping en verbreding van hun oude mobiliteitsplan. A2Bmobility brengt met Patrick Maes en de gemeente de resultaten van alle onderzoeken samen, helpt bij het maken van keuzes en zorgt voor een realiseerbaar en concreet actieplan.

Heeft u ook plannen voor een aanpassing van uw lokaal mobiliteitsplan? Neem gerust met ons contact op.

Schrijf in op onze nieuwsbrief voor lokale besturen.


              #mobiliteitsplan     #participatie      

      #sneltoets         #verdieping       #verbreding